REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

§ 1

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez firmę Stańczyk
z siedzibą w Wałbrzychu, NIP: 886 287 48 24.

2. Regulamin określa warunki wynajmu samochodów osobowych w umowach zawieranych przez firmę Stańczyk.

3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez firmę Stańczyk chyba, że umowa stanowi inaczej.

4. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

§ 2

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

1. Najemcą samochodu i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba która:

a) przedstawi ważny dowód osobisty a w przypadku obcokrajowca – ważny paszport,

b) przedstawi ważne od co najmniej 1 roku i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,

c) ukończyła 21 lat

2. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „drugi kierowca” wymogów wskazanych w pkt. 6 Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia ewentualnego zadośćuczynienia lub/i odszkodowania.

3. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu samochodu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Najemca nie może upoważnić  innej osoby do prowadzenia samochodu.

5. Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane z własnej winy.

§ 3

Rezerwacja samochodu

1. Najemca może zarezerwować samochód wpłacając Wynajmującemu zadatek w wysokości 500 zł.

2. W przypadku anulowania rezerwacji  przez Klienta w czasie krótszym niż 2 dni przed planowanym wynajmem lub w przypadku nie odebrania samochodu zgodnie z rezerwacją, zadatek nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego zadatek zostanie zwrócony Klientowi w takiej samej kwocie jaką wpłacił.

4. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego samochodu zgodnego z rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Klientowi samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 4

Obowiązki Najemcy

1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.

2. Koszty zakupu i wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.

3. Najemca otrzymuje samochód czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać samochód czysty w środku i na zewnątrz.

4. Najemca zapewnia, że postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu będą pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.

5. Najemca kierujący samochodem zobowiązany jest do:

a) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków),

b) Wykonywania obsługi codziennej samochodu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,

c) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym, w protokole zdawczo – odbiorczym oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa.

6. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę (z zastrzeżeniem pkt. 8) Najemca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.

7. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany z ilością paliwa pozwalającą na dojazd do najbliższej stacji paliw – ok. 15km

8. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP    jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Ubezpieczenia podstawowe oraz rozszerzone nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce

9. Wynajmujący, w przypadku podejrzenia niewłaściwego używania pojazdu ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy.

10. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.

11. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności wynajętego samochodu.

§ 5

Zwrot samochodu

1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym terminie. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt za holowanie samochodu zgodnie z § 10. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie następnej doby zgodnie z § 10.

3. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać wynajmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu kare umowną wg § 10.

4. W wypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

§ 6

Serwis, awarie

1. Najemca udostępnieni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na numer 504 504 138. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.

3. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

§ 7

Uszkodzenia, kradzież samochodu

1. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego na numer 504 504 138, a w przypadku kradzieży samochodu, jego wyposażenia lub aktów wandalizmu również policję. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

2. Najemca otrzymuje samochód z ubezpieczeniem podstawowym. Z zastrzeżeniem pkt. 8 § 4    i § 11 Klient w wypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu ponosi tylko koszty udziału własnego określonego § 11.

3. Za dodatkową opłatą Najemca może wykupić ubezpieczenie rozszerzone, które zawiera pomoc assistance na terenie Polski i znosi udział własny do 500 zł. Ubezpieczenie rozszerzone nie dotyczy kradzieży, oraz pkt. 8 § 4 i § 11.

4. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia opłaty odpowiedzialności własnej Najemcy (udziału własnego), należy dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.

§ 8

Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu,

b) uszkodzenia samochodu z winy najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę,

c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,

d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

§ 9

Opłaty

1. Ceny stawek dobowych znajdują się w cenniku wypożyczalni. W przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy najemcę wiążą stawki z dnia zawarcia umowy.

2. Opłaty za wynajem pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.

3. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.

§ 10

Opłaty dodatkowe

1. Wydanie samochodu poza godzinami pracy określonymi – opłata za obsługę 30zł

2. Zwrot samochodu poza godzinami pracy określonymi – opłata za obsługę 30zł

3. Wydanie samochodu w niedzielę lub święto – 50zł

4. Zwrot samochodu w niedzielę lub święto – 50zł

5. Podstawienie/odbiór samochodu do 15 km od Wałbrzycha  30zł

6. Podstawienie/odbiór samochodu powyżej 15 km od Wałbrzycha 1zł/km

7. Ubezpieczenie rozszerzone – 50zł/doba

8. Nawigacja GPS (w niektórych klasach fabryczna – gratis) 10zł/doba

9. Fotelik dla dziecka 10zł/ doba

10. Opłata za rezygnację przez Klienta na 2 dni lub mniej przed datą wynajmu 500zł

11. Wynajęcie kierowcy z firmy Stańczyk  ustalane indywidualnie

12. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy – zgodnie z kwota faktury wystawionej przez podwykonawcę.

§ 11 

Kary umowne

1. Odpowiedzialność Najemcy w przypadku zaistnienia szkód parkingowych, komunikacyjnych lub kradzieżowych ogranicza się (z zastrzeż. pkt. 2) do udziału własnego i wynosi:

a) w klasie A 3000zł;

b) w klasie B 3000 zł;

c) w klasie C 3000 zł;

d) w klasie D 3000 zł;

e) w klasie E i SUV 5000zł;

f) w klasie F  10000zł;

W przypadku gdy wartość szkody jest mniejsza niż wymieniona w podpunktach od a do f udział własny Najemcy równy jest wartości szkody. Wartość szkody ustala się na podstawie kosztorysu Eurotax. Udział własny nie obowiązuje w przypadku szkód z ustalonym sprawcą zdarzenia, w którym Najemca nie był winny

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:

a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,

b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam

c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,

d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu,

e) ucieczki z miejsca wypadku,

f) wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w pkt. 8 § 4,

g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,

h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów 

3. Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka 500zł

4. Brak lub uszkodzenie panelu do radia 500zł

5. Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu) 500zł

6. Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) 200zł

7. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt. 3-7: 50% kosztu wynajmu samochodu

8. Palenie tytoniu w samochodzie 500zł

9. Usuwanie sierści lub włosów zwierząt 100zł

10. Zwrot samochodu brudnego na zewnątrz 25zł

11. Zwrot samochodu brudnego w środku 25zł

12. Zwrot samochodu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 300zł

13. Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem 500zł

14. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka nieoryginalnego 30zł

15. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego 80zł

16. Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 300zł

17. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej 250zł

18. Bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu, wg stawki dobowej, za każda 24h 150%

19. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej 2500zł

20. Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa 1000zł

21. Demontaż części lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego 2500zł

22. Udostępnienie danych dla uprawnionego podmiotu zewnętrznego ( policja, straż miejska, ITD., itp.) 100zł
23. Obsługa szkody 300zł Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Godziny pracy wypożyczalni samochodów Stańczyk to: pon-pt 9-17; sobota 9-14, z zastrzeżeniem dni Ustawowo wolnych od pracy.

2. Wszystkie wymienione w regulaminie oraz w cenniku ceny są cenami netto.

3. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)